Teckning / Inlösen Excalibur

Den som vill teckna fondandelar skall skriftligen underrätta Excalibur Asset Management AB senast fyra (4) bankdagar före månadsskifte. För inlösen skall skriftligen underrättas senast tio (10) bankdagar före månadsskifte.

Anmälan är bindande och skall tillsändas Excalibur Asset Management AB. Vid första teckning skall även Frågeformulär för kundkännedom bifogas. Kom ihåg att alla kopior skall vara vidimerade. Vänligen notera att vi inte kan handlägga en ansökan om teckning eller inlösen av andelar förrän vi erhållit en komplett ansökan i original, på grund av bestämmelser om penningtvätt och terrorfinansiering.

Privatpersoner/fysiska personer bifogar:

Anmälan, Frågefomulär för kundkännedom (vid första teckning), Vidimerad kopia av tecknares giltiga identitetshandling, Om tecknaren ej är folkbokförd i Sverige bifogas två kopior av vidimerade el-, gas- eller fasttelefonräkning. Om tecknaren är omyndig bifogas vidimerade kopior av förmyndare/vårdnadshavares giltiga identitetshandlingar.

Juridiska personer bifogar:

Anmälan, Aktuellt registreringsbevis (ej äldre än 6 månader), Frågeformulär för kundkännedom (vid första teckning), Kopia av giltig identitetshandling för behörig firmatecknare samt verkliga huvudmän, Vidimerad fullmakt om kontaktperson eller signatär är annan än behörig firmatecknare.

Finansiella företag under tillsyn bifogar:

Anmälan, Aktuellt registreringsbevis (ej äldre än 6 månader), Kopia av giltig identitetshandling för behörig firmatecknare samt verkliga huvudmän, Vidimerad fullmakt om kontaktperson eller signatär är annan än behörig firmatecknare.

Teckna fonden via våra distributörer:

Klicka på nedan för att komma till respektive distributörs hemsida om oss där du kan teckna om du är kund.

Avanza

Nordnet